Version 2022-1

1 Vilkår og betingelser for arrangementer

Disse Vilkår og Betingelser gælder, når en person tilmelder sig til en konference (“Kunden”), som Estate Media (“Arrangøren”) står for.

Ved at tilmelde sig en konference bekræfter Kunden, at han eller hun har læst, forstået og forpligter sig til at være bundet af disse Vilkår og Betingelser, og at han eller hun er bekendt med Arrangørens Privatlivspolitik.

Tilmeldingen til en konference er bindende når Kunden modtager en e-mailbekræftelse på tilmeldingen.

1.1 Deling af deltagerlisten

For at opfylde formålet om netværksdannelse gennem konferencen vil Arrangøren forud for arrangementet dele navnene på alle deltagere i arrangementet med de andre deltagere. Hvis du ikke ønsker at dine oplysninger skal deles, bedes du kontakte Arrangøren på nedenstående e-mailadresse inden du tilmelder dig konferencen.

1.2 Arrangørens forpligtelser og formålet med konferencen

Konferencer som Arrangøren arrangerer stilles til rådighed for deltagerne, herunder Kunden i deres egenskab af erhvervsdrivende eller på anden måde i forbindelse med deres erhverv.

Arrangørens konferencer sponsoreres af virksomheder, der opererer i den relevante branche eller på anden måde er interesseret i emnet for den specifikke konference. Arrangørens forpligtelse består i at arrangere konferencer, der har til formål at give Kunden en relevant og professionel overførsel af viden inden for det relevante emneområde og skabe en platform for et fremtidigt forhold mellem Kunden og Arrangøren samt mellem Kunden og involverede eventpartnere (f.eks. medarrangører, sponsorer, udstillere) før, under og/eller efter en gennemført konference.

1.3 Konferencens emne, tid, sted, arrangementspartnere osv.

Når Kunden tilmelder sig, vælger han eller hun den arrangørkonference som han eller hun ønsker at deltage i. Konferencerne kan enten finde sted på et udpeget sted eller digitalt, hvilket gøres klart ved tilmelding til konferencen. Der findes aktuelle oplysninger på Arrangørens hjemmeside om konferencens emne, talere, tidspunkter, sted hvor konferencen afholdes, deltagende eventpartnere osv. Arrangøren forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konferenceprogrammet indtil den dag hvor konferencen finder sted.

Kunden er opmærksom på, at Arrangøren på grund af særlige omstændigheder kan være nødsaget til at gennemføre konferencen digitalt, selv om konferencen oprindeligt var tiltænkt at skulle finde sted på et bestemt sted. I sådanne tilfælde skal Arrangøren informere Kunden på forhånd.

1.4 Betalingsbetingelser

Udgifterne til deltagelsen faktureres forud for arrangementet. For at kunne deltage skal fakturaen være fuldt ud betalt.

 1.5 Forhindret i deltagelse i en konference

Kundens tilmelding til deltagelse i Arrangørens konference er bindende. Kunden kan dog overdrage retten til at deltage i en konference til en anden person, forudsat at Arrangøren får meddelelse herom inden konferencen finder sted. For at være berettiget til at deltage i konferencen skal denne person dog også personligt bekræfte, at han eller hun har læst og forstået Vilkårene og Betingelserne og forpligter sig til at være bundet af dem, samt bekræfte, at han eller hun har modtaget Arrangørens Privatlivspolitik.

1.6 Navneskilte

Ved konferencer hvor Kunden deltager på stedet, kan Arrangøren udlevere et navneskilt sammen med andre deltageres navneskilte, således at Kunden selv kan afhente sit eget navneskilt. I tilfælde af at Kunden ikke ønsker et navneskilt, eller at det bliver synligt for andre deltagere, skal Kunden informere Arrangøren på forhånd.

1.7 App

Arrangøren har en app, hvor deltagerne kan komme i kontakt med hinanden på forhånd, under eller efter arrangementet. Deltagerne kan tilføje deres Linkedin-profil eller andre oplysninger fra sociale medier. Brugen af app’en er helt frivillig. Alle rettigheder til app’en tilhører Arrangøren. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, koncept, design, varemærker, knowhow, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at downloade app’en får Kunden ret til at bruge app’en, begrænset til de funktioner, der til enhver tid stilles til rådighed. Brugsretten giver ikke ret til at ændre, reproducere, kopiere eller efterligne softwaren eller andre dele af app’en. Alle forsøg på at misbruge appen, f.eks. at ændre appen eller forsøg på at få uautoriseret adgang til oplysninger, er forbudt og vil medføre, at kontoen bliver midlertidigt eller permanent deaktiveret.

 1.8 Billeder mv.

Arrangøren kan bruge billeder eller optaget materiale fra konferencen, som Kunden deltager i, til at informere om Arrangørens kommende arrangementer. Billederne vil være situationsbestemte og professionelle. Se venligst Arrangørens Privatlivspolitik for nærmere oplysninger om, hvordan vi behandler oplysningerne.

1.9 Evaluering af konferencen

Evalueringen af konferencen er en del af konferencen. Evalueringen er værdifuld for at Arrangøren kan imødekomme kundernes ønsker og for at kunne udvikle og forbedre Arrangørens konferencer. Efter konferencen kan Arrangøren derfor kontakte Kunden via e-mail for at spørge, om Kunden ønsker at evaluere konferencen. Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i evalueringen.

1.10 Force Majeure

Arrangøren er berettiget til at aflyse konferencen, hvis konferencens gennemførelse påvirkes af en begivenhed, som Arrangøren ikke har indflydelse på, f.eks. arbejdskonflikt, brand, myndighedshandlinger, krig, naturkatastrofer eller kursuslederens pludselige sygdom. Arrangøren er også berettiget til at aflyse konferencen, hvis Arrangøren på grund af en sådan begivenhed vurderer, at konferencens gennemførelse kan udgøre en risiko for menneskers liv eller sundhed.

Hvis Arrangøren aflyser konferencen på grund af en sådan begivenhed, kan du enten vælge at deltage i en anden konference til samme pris eller vælge at få deltagergebyret refunderet. Du vil ikke få nogen kompensation ud over tilbagebetaling af deltagergebyret.

1.11 Skadeserstatning

En part kan ikke kræve erstatning for indirekte tab i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, tabt fortjeneste af enhver art, tabte besparelser eller krav fra tredjeparter, herunder krav fra tredjeparter som følge af Kundens brud på tredjeparters vilkår.

Arrangørens ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det beløb, som Kunden har betalt for deltagelse i et arrangement.

1.12 Gældende lov og tvistbilæggelse

Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser er i deres helhed underlagt dansk ret.

Hvis en tvist ikke kan løses gennem forhandlinger eller mægling, kan en part kræve, at tvisten løses med endelig virkning ved de almindelige domstole i Danmark. Stedet skal være Arrangørens værneting.

1.13 Kontaktinformationer

Estate Media
CVR-nr. 31271835
E-mail adresse: info@estatemedia.dk

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her