Ellen Skodborggaard, director og advokat hos Accura samt Shaneela Khan, advokat hos Accura.

Ordet er dit: Husk at tage højde for mulig PFAS-forurening

Af director og advokat Ellen Skodborggaard og advokat Shaneela Khan, der sidder i team Miljø & Plan i advokatfirmaet Accuras afdeling for fast ejendom.

Den omsiggribende forurening med PFAS-stoffer er alle efterhånden blevet opmærksomme på, blandt andet i kraft af massiv omtale i en række medier. Men hvad betyder en PFAS-forurening på en ejendom for en grundejer eller en udvikler?

En PFAS-forurenet grund medfører overordnet set to risici. For det første kan værdien af grunden falde, og man kan risikere eventuelle begrænsninger i anvendelsesmulighederne. Og for det andet kan man blive pålagt ansvar for yderligere undersøgelse og måske oprensning af forureningen.

Det kan være svært at vide, om en grund er PFAS-forurenet, men oplysninger om grundens historiske anvendelse og aktiviteterne i nærområdet, kan bidrage til vurderingen af, hvorvidt grunden er i risiko for at være forurenet.

Det vurderes, at grunde, hvor der har været drevet bestemte former for industri, eller som har fungeret som losse- og fyldplads, kan være PFAS-forurenet. Tilsvarende gælder det for grunde, hvor der har været en brandøvelsesplads, for eksempel flyvestationer og raffinaderier.

Imidlertid kan andre grunde også være forurenet med PFAS som følge af off site-kilder. Fluorstofferne kan nemlig sprede sig via overflade- og grundvand, jordflytning og partikler i luften.

PFAS-forurening kan føre til værditab

Hvor meget værdien af en grund risikerer at falde som følge af en PFAS-forurening, afhænger af forholdene på og omkring grunden. Ofte kvalificeres værdifaldet bedst ved hjælp af miljøtekniske undersøgelser, som kan afdække om forureningen stammer fra en on- eller off site-kilde, og hvad der er forurenet.

Disse spørgsmål er for en grundejer og udvikler vigtige at få afdækket. Både af hensyn til den aktuelle brug af ejendommen, planerne for videreudvikling af ejendommen og et eventuelt videresalg.

En PFAS-forurenet grund skal som udgangspunkt vurderes efter reglerne i jordforureningsloven og/eller miljøbeskyttelsesloven.

Myndighederne kan således efter jordforureningsloven udstede et undersøgelsespåbud, hvis forureningen ikke er ophørt før 1. januar 1992. Det er her underordnet, hvornår forureningen er sket, og hvornår den væsentligste del af forureningen er indtruffet, så længe forureningen er fortsat efter skæringsdatoen.

Kan tvinges til oprensning

Derudover kan myndighederne efter jordforureningsloven udstede et oprensningspåbud til forureneren, når en forurening, eller den væsentligste del heraf, er sket efter 1. januar 2001.

Her er det uden betydning, om forureneren har handlet uagtsomt. Hvis forureningen er af ældre dato, har myndighederne en begrænset adgang til at udstede et oprensningspåbud efter miljøbeskyttelsesloven, men kun hvor de kan bevise, at PFAS-forureningen skyldes forurenerens uagtsomhed.

Ejer man en PFAS-forurenet ejendom, hvor man ingen lod og del har i forureningen, risikerer man alligevel at opleve et værditab på sin ejendom og også, at myndighederne stiller krav til håndtering af forureningen.

En PFAS-forurenet ejendom vil blive kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven. Det medfører anvendelsesbegrænsninger og eventuelt også pligt til at afskærme den forurenede ejendom fra omverden. Hvis der skal bygges eller renoveres på ejendommen, vil myndighederne forventeligt kræve en håndtering af PFAS-forureningen enten ved at stille krav om hel eller delvis oprensning, byggetekniske foranstaltninger, befæstelse og/eller andet.

Juraen omkring ansvarsplacering i forhold til jord- og grundvandsforurening er kompleks, og vi anbefaler, at man inddrager relevant juridisk ekspertise for en vurdering af den konkrete retsstilling.

Gode råd til grundejere og udviklere

Grundejere og udviklere bør trække på alle frit tilgængelige miljøoplysninger om grunde og ejendomme i Danmark. I forbindelse med køb, salg og projektudvikling af fast ejendom bør man derudover sikre, at der inddrages rådgivere med den fornødne miljøtekniske og miljøretlige ekspertise så tidligt i forløbet som muligt.

Der bør være fokus på at lægge en strategi, som tager højde for forureningsforhold og som især afdækker, om den nye viden om brugen af PFAS skal give anledning til særlige tiltag og afklaring. Strategien skal tilpasses alt efter, om den skal bruges i en købs- eller salgsforhandling, en projektudvikling og eventuelt som led i en dialog med de offentlige myndigheder.

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder