Bispeengbuen har længe givet anledning til en række byplanmæssige og lokalpolitiske hovedpiner. Dobbeltbroens i alt seks spor – tre på hver bro – fører gennem tæt bebyggede områder i op til 3. sals højde på grænsen mellem Nørrebro i København og Frederiksberg, hvor den udgør den inderste del af Hillerødsmotorvejens korridor. Foto: Niras

Rådgiver valgt til Bispeengbuen-projekt

Niras skal udarbejde en forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen på grænsen mellem Nørrebro i København og Frederiksberg.

Konkret har den rådgiverende ingeniørkoncern fået til opgave at stå for en samlet forundersøgelse af projektet, hvilket omfatter rådgivning i forbindelse med både skitseprojektering samt miljøundersøgelser og -vurderinger. Det omfatter bæreevnevurdering af eksisterende bygværker, forstærkning af blivende bygværk, skitseprojektering af vej- og krydsanlæg samt ledningsforhold.

Niras, som har fået opgaven af Vejdirektoratet, oplyser til Estate Media, at forundersøgelsen løber fra foråret 2022 til efteråret 2023.

Forundersøgelsen skal danne grundlag for en efterfølgende politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal føres ud i livet eller ej.

– Projektet er ret komplekst, da man på den ene side skal tilgodese de trafikale behov og sørge for, at man ikke skaber flaskehalse og trafikpropper, hverken under selve nedrivningsprocessen eller senere. Trafikafvikling og anlægslogistik vil derfor udgøre to afgørende elementer. Desuden skal man se på, hvordan nedrivningsmaterialerne kan genanvendes, mens man samtidigt sørger for, at nedrivningsmetoderne i størst muligt omfang tager hensyn til beboerne i området. Endelig skal projektet naturligvis efterleve alle gældende miljømæssige krav, siger projektleder Rune Kure, Niras, i en meddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet

Bispeengbuen. Foto: Niras

Forundersøgelsen skal afdække de trafikale forhold, de vej- og brotekniske effekter, de afledte miljømæssige forhold samt anlægs- og samfundsøkonomiske effekter.

Der findes to grundlæggende løsninger, nemlig nedrivning af enten den sydlige eller den nordlige bro. Man vil undersøge disse to løsninger parallelt, og opgaven omfatter trafikale analyser, skitsering af krydsudformning og vejanlæg, vurdering af bygværkernes tilstand og bæreevne samt vurderinger af konkrete nedrivningsmetoder. Det udgør grundlaget for de miljømæssige vurderinger.

Miljøundersøgelserne vil omfatte kortlægning af eksisterende miljøforhold. Det omfatter blandt andet vurdering af påvirkning af plan- og landskabsforhold, Natura 2000, bilag IV-arter, beskyttede naturområder, vandmiljø og støjberegninger.

Byplanmæssige og lokalpolitiske hovedpiner
Bispeengbuen har længe givet anledning til en række byplanmæssige og lokalpolitiske hovedpiner. Dobbeltbroens i alt seks spor – tre på hver bro – fører gennem tæt bebyggede områder i op til 3. sals højde på grænsen mellem København og Frederiksberg, hvor den udgør den inderste del af Hillerødsmotorvejens korridor.

Der har tidligere været udarbejdet planer for at nedrive broen, bygge en tunnel og genskabe den overdækkede Ladegårdså, der blev ført gennem rør under jorden, da Bispeengbuen blev opført. Men tunnelplaner vil indebære voldsomme omkostninger, og i stedet vil man med denne forundersøgelse finde en kompromisløsning, hvor man nedriver den ene af de to broer, så man kan få flere grønne områder og nedbringe støj og andre gener i området.

Læs også Niras kommer ud af 2021 med rekordregnskab

 

Fakta: Bispeengbuen-projektet

Forundersøgelsen om nedrivning af den ene af Bispeengbuens motortrafikvejsbroer omfatter følgende elementer:

– Gennemgang med Vejdirektoratet om/af de udleverede trafikberegninger

– Anlægstekniske udførelsesforhold (bygbarhed) i forbindelse med den delvise nedrivning og ombygning af kryds

– Vurdering af trafikale fremkommelighed, både i anlægs- og driftsfaserne

– Vurdering af mulige afledte trafikale konsekvenser for det omkringliggende. vejnetFordele og ulemper ved konkrete nedrivningsmetoder med perspektivering til nærområderne

– Renoverings- og forstærkningsbehov for de to broer

– Støjkonsekvenser for boligerne langs Bispeengbuen (den tilbageværende bro vil få øget trafikmængde)

– Etablering af støjreducerende foranstaltninger

– Vurdering af særlige forhold vedrørende Bispeengbuens krydsning med banebroen

– Vurdering af overgangen til 2×2 spor øst eller vest for banekrydsningen

– Potentielle forekomster af særligt beskyttede arter klarlægges

Kommende arrangementer

Læs mere

I Estate Magasin får læseren et indblik i de omskiftelige forhold, der præger den globaliserede ejendomsbranche, og læserne bliver bredt opdateret med indblik og udsyn, der kan bruges konkret og lokalt i branchens travle hverdag.

Læs her

Seneste nyt

Populære nyheder