Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Allan Pedersen
KPMG
apedersen(at)kpmg.dk

Udkast til nye regler lægger op til markante ændringer i den regnskabsmæssige behandling af leasing. Kort fortalt vil reglerne fjerne muligheden for ikke at aktivere leasede aktiver.

De nye regler på leasingområdet får i første omgang kun effekt for virksomheder, som afl ægger årsregnskab efter International Financial Reporting Standards (IFRS). For virksomheder, der aflægger årsregnskab efter Årsregnskabsloven, vil reglerne først få effekt, såfremt – eller når – de implementeres ved en lovændring. Da Årsregnskabsloven blev vedtaget i 2001 blev regelsættet fra de internationale regnskabsstandarder indarbejdet. Efterfølgende ændringer til de internationale regnskabsstandarder er endnu ikke indarbejdet i Årsregnskabsloven.

De nye regler vil få betydning for alle virksomheder, der leaser– hvad enten det er bygninger i form af kontorlokaler og butikker, biler og IT-udstyr eller domicilejendomme, skibe, fl y mv. Virksomhederne vil ikke som hidtil kunne bogføre operationelle leasingkontrakter "off balance", men vil blive tvunget til at medregne aktiverne og leasingforpligtelsen på balancen.

Med de gældende regler er det alene fi nansielle leasingkontrakter som indregnes i balancen ved aktivering af de leasede aktiver og opførsel af leasingforpligtelsen under gældsforpligtelser.

Under de gældende regler har leasingselskaber og virksomheder udvist megen opfindsomhed med udvikling af leasingkontrakter, som med mindst mulig margin kunne behandles som operationelle leasingkontrakter. Med de nye regler fjernes behovet for at klassificere leasingaftaler som henholdsvis finansiel og operationel leasing.

Såvel finansielle som operationelle leasingkontrakter vil efter de nye regler medføre, at leasingtager under materielle anlægsaktiver skal indregne den brugsret ("right-of-use"), som leasingtager har i medhør af leasingaftalen.

Udkastet til nye regnskabsregler er et fælles udspil fra de internationale og amerikanske organisationer – International Accounting Standards Board (IASB) og US Financial Accounting Standards Board (FASB).

Hidtil har en stor del af virksomhedernes leasingkontrakter ikke været medregnet i balancen i regnskabet. De operationelle leasingkontrakter har derfor i vid udstrækning været anvendt til at holde gæld ude af balancen og dermed at forbedre virksomhedernes finansielle nøgletal. For alle virksomheder med operationelle leasingkontrakter vil de nye regnskabsregler medføre ændringer i den måde værdien opgøres på og præsenteres i årsregnskabet.

De nye regler imødekommer en kritik af de nuværende regnskabsstandarder, som mange vurderer i alt for høj grad har givet mulighed for at holde leasingkontrakter uden for balancen og har været præget af for mange komplicerede regler. Organisationerne IASB og FASB har da også tidligere peget på leasing som et område med høj prioritet og med mulighed for at styrke virksomhedernes rapportering.

Med det nye udspil skal leasing ind i balancen for at give et mere retvisende billede af virksomhedernes forpligtelser. Mange analytikere forsøger i dag at indregne selskabers leasingforpligtelser i deres vurderinger, og de vil nu få et klarere billede af aktiver og forpligtelser. Mange virksomheder vil dog opleve de nye regler som mere komplicerede, når værdien af en lang række leasingkontrakter skal gøres op, og særligt overgangen til de nye regler kan blive en stor udfordring.

Det skal endvidere påpeges, at reglerne gælder såvel leje- som leasingaftaler. Afhængigt af antallet af aktiver, som bliver omfattet af de nye regler, kan det administrative besvær derfor blive meget omfattende.

De nye regler ventes at få endnu større konsekvenser for leasingselskaber – de virksomheder, der lever af at lease ejendomme, udstyr mv. til andre virksomheder. Her er der ikke alene tale om en ændret måde at opgøre og præsentere værdierne på i leasinggivernes regnskaber, men tillige om et pres på selve deres forretningsmodel.

Virksomheder har anvendt leasing og været villige til at betale leasingselskaberne, fordi det har holdt gæld ude af balancen. Når den mulighed forsvinder, så forsvinder også leasingselskabernes væsentligste produkt. Det betyder, at mange leasingselskaber skal præcisere deres ydelser, herunder følgeydelser ved siden af selve finansieringen, f.eks. fl eet management, mere fleksible aftaler med indbyggede opsigelses- eller forlængelsesmuligheder m.m.

Udkastet til nye regler forventes gjort endelige medio 2011 med effekt for regnskabsår som starter 1. juli 2012 eller senere.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!