Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Trine Bøgelund Kjær,
Advokat (L), Partner
tbk(at)fwin.dk

Flere områder i Danmark har over sommeren været udsat for usædvanlig kraftig regn og egentlige skybrud med skader i kældre, på byggeri og materiel til følge.

Når den værste forskrækkelse er overstået og tabene over ødelagt inventar, byggeri, materiel og hvad der ellers er gået tabt under de kraftige vandmasser er gjort op, opstår det naturlige spørgsmål om, hvem der dækker udgifterne til dækning af fjernelse af vandet, udtørring samt retablering som følge af vandskaderne samt inventar.

For de fl este privatpersoner gælder, at udgifterne til retablering af gulvbelægning og skadet inventar er helt eller delvis dækket af en forsikring.

Med hvad gælder for igangværende byggeri, hvor udgifterne til bortpumpning af vand samt efterfølgende udtørring af byggeriet kan være meget store?

Hvem skal afholde udgifterne til afhjælpning af eventuelle skader på fundamenter, sokler, ødelagt materiel og ødelagte materialer?

Det klare udgangspunkt er, at det skal entreprenøren. Af de entrepriseretlige regler fremgår (AB § 12 stk. 1), at entreprenøren bærer risikoen for byggeriets ødelæggelse eller forringelse indtil afl evering. Dette medfører, at entreprenøren som udgangspunkt skal afholde alle omkostningerne i forbindelse med bortpumpning af vand, udtørring samt udbedring af eventuelle skader eller følgeskader på det bestående byggeri.

Nogle har tegnet en all risk forsikring, der dækker de direkte udgifter i forbindelse med f.eks. bortpumpning af vand, udtørring, reparation af ødelagt byggeri m.m., hvorimod entreprenørens udgifter i forbindelse med forlængelse af byggeperioden som følge af, at der ikke kan arbejdes mens vandet pumpes væk og eksempelvis betonfundamenter udtørres typisk ikke er dækket og derfor skal afholdes af entreprenøren selv.

Udgifterne til forlængelse af byggepladsen dækkes sædvanligvis ikke af forsikringen, og det kan være forbundet med endog meget store omkostninger at holde en byggeplads kørende i en periode på en måned eller to med skurby, stilladsleje, medarbejdere der ikke kan sendes til andre pladser m.m. Disse udgifter skal derfor afholdes af entreprenøren selv.

Entreprenøren vil sædvanligvis få fristforlængelse som følge af ekstreme vejrhold i forhold til afl everingsdatoen, bevares, men dette ændrer ikke på det faktum, at entreprenøren som nævnt skal afholde udgifterne til at holde byggepladsen kørende i forlængelsesperioden.

Det kan diskuteres, hvorvidt det er rimeligt at entreprenøren – der jo ikke har nogen skyld i det ekstreme vejrlig – og heller ingen mulighed har for at tage højde herfor og dermed indkalkulere dette i sit tilbud – bærer risikoen for de efterfølgende udgifter til fjernelse af vandet og til udtørring af byggeriet.

Imidlertid er dette en politisk afvejning af, hvem der er nærmest til at bære risikoen herfor, foretaget af byggeriets parter i forbindelse med udarbejdelsen af reglerne i AB (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Afvejningerne af hvem der er nærmest til at bære risikoen har formentlig været båret af, at det er entreprenøren, der dagligt er på pladsen og dermed har bedre mulighed for at foretage afværgeforanstaltninger i tilfælde af ekstremt vejr med henblik på at begrænse tab i forbindelse med oversvømmelse m.m.

Reglerne om tabsbegrænsning gælder naturligvis også i disse tilfælde, hvorefter entreprenøren har en forpligtelse til at sørge for, at der handles hurtigt og forsvarligt i tilfælde af oversvømmelse og følgerne deraf.

Det samme gør sig med omvendt fortegn gældende når det drejer sig om risikoen for uforudsete forhold ved grunden, herunder for jordforurening, der ikke er fremgået af de geotekniske undersøgelser og jordbundsforhold, der kræver ekstra fundering m.m. Disse uforudsete forhold for så vidt angår grunden er bygherrens risiko, hvorefter det er bygherren der skal afholde udgifterne til fjernelse af forurening, ekstra pilotering mv.

Desuagtet man som nævnt kan stille spørgsmålstegn ved rimeligheden i reglerne, må parterne indtil reglerne eventuelt ændres, tage risikoen for ekstremt vejr i betragtning, når der indgås aftale mellem parterne.

Alle klimaforskere er enige i – uanset uenighed om hvorvidt vejret rent faktisk bliver varmere eller koldere – at det ekstreme vejr er kommet for at blive. Det gælder både i forhold til regnmængder samt vintervejr med lang tids frost og sne, der også generer byggeriet.

Det interessante spørgsmål er derfor hvilke muligheder parterne har for at indgå en for begge parter rimelig og afbalanceret aftale om fordeling af udgifterne ved det ekstreme vejr.

Kan entreprenøren indregne denne risiko i sit tilbud, har parterne mulighed for at lave en fordeling heraf i forbindelse med udbud/tilbud, skal der sættes en større post af til uforudsete udgifter eller skal man i stedet satse på at forsikre sig ud af risikoen ?

Entreprenørerne vil formentlig hævde, at det er umuligt at indkalkulere denne risiko i tilbuddene i det nuværende marked, ligesom det kan fremføres, at alle ved, at skal en fuldstændig uberegnelig risiko alligevel medtages i entreprenørens tilbud, bliver tilbuddene alt for dyre.

Mulighederne er mange.

Uanset hvad vil det være forfriskende med nytænkning på området, idet det ekstreme vejr er kommet for at blive, hvorfor opfordringen hertil hermed er givet videre til bygherrer og rådgivere.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!