Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Advokat Birgitte Refn Wenzel
Mazanti-Andersen, Korsø Jensen og Partnere

Der er for nyligt afsagt nogle domme af stor interesse for bl.a. byggebranchen. Der er navnlig tre domme, der påkalder sig særlig opmærksomhed:

• Dom fra Østre Landsret om vilkår for byggeri på en forurenet grund

• Dom fra Højesteret om miljømyndighedernes erstatningskrav ved jordforurening

• Dom fra Højesteret om, hvorvidt slagger kan føre til kortlægning som forurenet areal

Jordforureningslovens § 8 indeholder en bestemmelse om, at der skal søges forudgående tilladelse til bygge- og anlægsvirksomhed på en forurenet ejendom, hvis ejendommen ligger i et særligt indsatsområde eller benyttes til bolig eller anden følsom anvendelse.

I forbindelse med en sådan forudgående tilladelse fra kommunen, kan kommunen under nærmere bestemte betingelser stille visse vilkår. Hvis bygherren er utilfreds med sådanne vilkår, er der ingen klageadgang – og den eneste vej i den situation er derfor domstolsprøvelse. I praksis indbringes disse sager stort set ikke for domstolene, fordi ingen har tid til at vente på domstolenes afgørelse, når byggeriet skal i gang.

Der er dog nu kommet en dom fra Østre Landsret om vilkår i medfør af jordforureningslovens § 8 (Dom afsagt den 20. oktober 2010, 19. afd. nr. B-1831-07). Sagen handlede i korthed om gyldigheden af de vilkår, som Frederiksberg Kommune havde fastsat i forbindelse med udstedelse af tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til nedrivning og opførelse af bygninger på Nimbusparken på Frederiksberg samt erstatning for ugyldige vilkår. Grunden var kortlagt på vidensniveau 2, idet der var konstateret forurening med olieprodukter, klorerede opløsningsmidler, PAH og tungmetaller.

Der kan efter jordforureningslovens § 8, stk. 4 stilles krav om oprensning af forurening, såfremt det er nødvendigt for at forhindre en forøgelse af risikoen for grundvandet, eller hvis en senere offentlig indsats forbundet med oprensning vil blive umuliggjort eller fordyret væsentligt som følge af, at det forurenede areal bebygges.

Kommunen fastsatte i tilladelsen efter jordforureningslovens § 8 vilkår om, at bygherren skulle iværksætte afværgeforanstaltninger, herunder over for det sekundære grundvand, idet begrundelsen fq4, at opførelsen af bygningerne væsentligt ville fordyre en senere offentligt fi nansieret oprensning og forøge risikoen for grundvandet.

Bygherren (DFE) valgte at efterkomme vilkårene i kommunens tilladelse, herunder afholdtes udgifter til fjernelse af forurenet jord og afværgeboringer, hvorefter spørgsmålet om vilkårenes lovlighed/gyldighed blev indbragt for Østre Landsret samtidig med krav om erstatning.

Kommunen påstod frifi ndelse og adciterede (indstævnede) Region Hovedstaden med påstand om, at regionen skulle friholde kommunen for ethvert krav, som kommunen måtte blive pålagt at betale til bygherren.

Landsretten fandt – navnlig på grundlag af afholdt syn og skøn – at det ikke kunne lægges til grund, at opførelse af den pågældende bygning forøgede risikoen for forurening af grundvandet eller medførte en væsentlig fordyrelse af en senere offentlig indsats til sikring af grundvandet. Kommunen blev derfor tilpligtet at anerkende, at vilkårene var ugyldige og tilpligtet at betale de udgifter, som bygherren havde haft til opfyldelse af de ugyldige påbud, der androg omkring kr. 765.000.

Regionen blev frifundet for kommunens krav om friholdelse, da der ikke fandtes tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der påhviler regionen et hæftelsesansvar i anledning af den ugyldige vilkårsfastsættelse.

Dommen er ikke anket til Højesteret, hvorfor dommen står fast.

Dommen har givet genlyd hos kommuner og regioner, der fremover må forventes at være varsomme med fastsættelse af vilkår i tilladelser i medfør af jordforureningslovens § 8. I øvrigt bør bygherrer, hvis vilkår er baseret på usikkert hjemmelsgrundlag, overveje at opfylde vilkårene i tilladelsen og efterfølgende indbringe vilkårene for domstolene til prøvelse.

Krav mod forunerne

Højesteret afsagde i oktober 2009 en dom om forældelse af Region Hovedstadens (tidligere Københavns Amts) krav i anledning af en mulig grundvandsforurening. Dommen er refereret i UfR.2010.261H.

Sagen drejede sig om et erstatningskrav fra det tidligere Københavns Amt mod et renseri/vaskeri i Taastrup. Sagen var anlagt som et anerkendelsessøgsmål, og amtet havde ikke afholdt udgifter i anledning af forureningen. Højesteret fandt, at den 5-årige forældelsesfrist for erstatningskrav (der nu er 3-årig frist) skulle regnes fra det tidspunkt, hvor amtet første gang kom i besiddelse af en foreningsrapport om forurening på den pågældende ejendom, og ikke først ved den reviderede rapport eller fra senere tidspunkter, hvor forureningen var yderligere undersøgt. Da stævning først var udtaget 5 år efter den første rapport, var kravet forældet og renseriet/vaskeriet blev derfor frifundet for amtets krav.

Også denne dom har vakt opsigt hos regioner, kommuner og virksomheder, der herved skal være opmærksomme den 3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven må forventes at skulle regnes fra det tidspunkt, hvor myndigheden får den første indledende rapport om jord- og grundvandsforurening eller i øvrigt fra det tidspunkt, hvor myndigheden får kendskab til forureningen.

Slagge-sagen

Højesteret har nu afgjort, at slagger fra et affaldsforbrændingsanlæg skal betragtes som jordforurening, og at arealer med udlagte slagger skal kortlægges som forurenede arealer. Dommen er refereret i UfR.2001.465H.

I den pågældende sag købte et ægtepar i 1996 en ejendom, hvorpå der i 1992 lovligt var blevet udlagt 500 tons slagger hidrørende fra affaldsforbrænding. I 2004 blev dele af ejendommen på grund af slaggen kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.

Grundejerne indbragte sagen for domstolene med påstand om, at kortlægningen var ugyldig bl.a. fordi de mente, at slagger ikke er ”forurenet jord” samt, at der ikke var påvist risiko for skadelig virkning på mennesker eller miljø. Højesteret satte punktum i sagen ved dom afsagt den 9. november 2010. Højesteret udtalte, at slagger fra affaldsforbrændingsanlæg, der indgår som en del af jordmediet, må betragtes som en jordforurening, og at sådanne slagger er omfattet af jordforureningsloven, uanset om de er udlagt i et særskilt lag eller er blandet med jorden.

Herudover fandt Højesteret, at kortlægning af arealet efter jordforureningslovens § 5 ikke forudsatte, at forureningen ved den aktuelle anvendelse af ejendommen og den aktuelle placering af den forurenede jord kan have skadelig virkning på mennesker eller miljø, idet der kan lægges vægt på ricisi, der kan opstå ved en ændret anvendelse af ejendommen eller ved fl ytning af den forurenede jord. Det var også uden betydning, at slaggerne i sin tid var udlagt lovligt. Kortlægningen blev derfor ikke tilsidesat.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!