Få seneste nyheder på mail - tilmeld nyhedsbrev

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen - Danmarks vigtigste magasin for bygge- og ejendomsbranchen. Månedligt magasin - Daglige nyheder - Spændende konferencer


 

   

 Opret dit IVS på blot 2 timer
På IVSstiftelse.dk gør vi det nemt at oprette dit iværksætterselskab. CVR og IVS modtages inden 2 timer!
www.ivsstiftelse.dk

Ledige erhvervslejemål
Lokalebasen.dk er Danmarks portal for erhvervslejemål.
Flere end 4000 ledige erhvervslokaler over hele landet.
www.lokalebasen.dk

Kontorfællesskaber
Find kontorfælleskaber i Danmark og resten af verden på:
www.kontorfaellesskaber.dk og
www.matchoffice.com

Lediga lokaler i Sverige
Lokalbasen.se är en
ny innovativ portal
för kommersiella lokaler.
Här kan du kostnadsfritt,
snabbt och enkelt
hitta din nya kontorslokal,
lagerlokal eller butikslokal.
www.lokalbasen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Thomas Stampe
Partner, Bech-Bruun

thst@bechbruun.dk

Det antages ofte, at udtalelser og erklæringer, som en part ensidigt har indhentet hos eksempelvis en ingeniør eller en ejendomsmægler forud for en retssag ikke kan indgå under selve retssagen. Sådan er det ikke altid

Der er i den seneste tid faldet en række afgørelser, som mere præcist tager stilling til, i hvilket omfang en part kan fremlægge ”ensidigt indhentede erklæringer”.

En part, der er involveret i en retssag, må altid overveje, hvilke dokumenter der skal fremlægges under sagen, og hvilke andre beviser der skal indhentes med henblik på at stille parten bedst muligt. I den forbindelse må det også vurderes, om der er grund til forud for retssagen at indhente erklæringer fra relevante sagkyndige, som kan støtte ens sag. Hvis sagen eksempelvis angår et mere teknisk betonet spørgsmål, kan det værerelevant at rette henvendelse til en rådgivende ingeniør for at få en udtalelse om det spørgsmål, der er genstand for tvist. Og hvis erklæringen støtter ens sag, vil det herefter værerelevant at fremlægge dokumentet under sagen. Tilsvarende kan det eksempelvis i en sag om markedsleje fastsættelse være relevant at kontakte en ejendomsmægler for at få vedkommendes vurdering af markedslejen

Det er ikke i alle situationer, at en ensidigt indhentet erklæring kan fremlægges under en retssag. For det første er der den begrænsning, at erklæringen skal være indhentet forudfor retssagen. Dernæst skal erklæringen have en vis ”substans”,hvilket senest er blevet belyst af en Østre Landsrets afgørelse fra efteråret 2011.

Retningslinjerne for hvorvidt der kan fremlægges ensidigt indhentede erklæringer er navnlig udstukket ved tonyere højesteretsdomme:

I oktober 2010 traf Højesteret afgørelse i en sag, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der i en sag kunne ske fremlæggelse af et såkaldt ”research paper”, der forud for retssagen var udarbejdet af bl.a. en professor fra Århus Universitet. I denne afgørelse konkluderede Højesteret,at ”en part, som udgangspunkt ikke er afskåret fra at fremlægge udtalelser og erklæringer omforhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, der inden sagsanlægget er indhentet hos rådgivere eller sagkyndige ….”. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2011, side 151.

I august 2011 fik Højesteret på ny lejlighed til at tage stilling til, om en ensidigt indhentet erklæring i form af en markedslejevurderingsrapport kunne fremlægges under en retssag angående fastsættelse af markedslejen for et erhvervslejemål.I tillæg hertil skulle Højesteret endvidere tage stilling, om den pågældende erklæring også kunne fremlægges under det syn og skøn, som var udmeldt under sagen med henblik på vurdering af markedslejen for det omtvistede lejemål.

I denne afgørelse slog Højesteret igen fast, at en part som udgangspunkt har ret til at fremlægge ensidigt indhentede udtalelser og erklæringer.

Højesteret bestemte endvidere, at en skønsmand som udgangspunkt skal have kendskab til alle sagens akter, og derfor bestemte Højesteret, at den pågældende erklæring ikke alene kunne fremlægges under retssagen, men også tilgå skønsmanden.Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2011.3074.

De to Højesteretsdomme er således udtryk for, at ensidigt indhentede erklæringer, som er indhentet forud for en retssag,som udgangspunkt både kan fremlægges under retssagen og tilgå den syns- og skønsmand, som under retssagen er udmeldt til at vurdere det selvsamme spørgsmål, som den pågældende erklæring drejer sig om.

Østre Landsret har i en ganske ny sag fra efteråret 2011 haft lejlighed til at tage stilling til nøjagtig samme problemstilling som i Højestets-afgørelsen fra august 2011, d.v.s. om enensidigt indhentet markedslejevurdering kan fremlægges under en markedsleje reguleringssag, og samtidig tilgå synsskønsmanden.Noget overraskende nåede Østre Landsret i denne sag frem til, at den pågældende erklæring ikke kunne fremlægges under sagen.

I begrundelsen herfor anførte landsretten, at erklæringen kun indeholdt ejendomsmæglerens vurdering af markedslejen,men ikke oplysninger om sammenligningslejemål. Erklæringen havde derfor ikke en sådan subsans, at den vurderede sat kunne indgå i sagen. Dommen er optrykt i Grundejernes Domssamling 2011.66.

Uanset, at Østre Landsret i den seneste afgørelse har stillet visse kvalitetskrav til indholdet af den erklæring, som en part ønsker at fremlægge, er retspraksis altså den, at ensidigt indhentede erklæringer og udtalelser som udgangspunkt tillades fremlagt under en retssag – så længe erklæringen er indhentet inden sagens anlæg. En virksomhed, som har en forventning om at blive inddraget i en retssag, bør derfor ofte som led i sine taktiske overvejelser overveje, om der er grund til at indhente erklæringer eller udtalelser fra relevante sagkyndige personer, som kan støtte ens sag.

Det vil naturligvis altid indgå i Rettens bevisvurdering af den pågældende erklæring, at den er ensidigt indhentet, men det ændrer ikke på, at det i mange tilfælde kan være en fordel at understøtte sine synspunkter under en retssag via fremlæggelse af sådanne erklæringer.

Læs artikel som PDF    

 

 
Udlejning af erhvervslokaler og salg af ejendomme
Annoncér dine ledige erhvervslokaler på Danmarks største uafhængige erhvervsudlejnings-portal

Find lejere til dine erhvervslokaler
1.000 nye virksomheder søger hver måned kontor, butik, klinik, lager osv. Kontakt dem direkte!

Kontorfællesskaber og kontorhoteller
Oversigt over kontorhoteller og kontorfællesskaber i hele Danmark – er du med på listen?

Udlejning og salg af bolig
Danmarks største åbne kartotek over personer der ønsker at leje eller købe bolig. 100% gratis udlejning!